Smluvní podmínky

Rychlá navigace
1. Smlouva o výuce a výcviku
Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb, občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva mezi Poskytovatelem a žadatelem je uzavřena v okamžiku předání žadatelem podepsané Žádosti o přijetí k výuce a výcviku nebo přihlášce k profesnímu školení.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška"). Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami autoškoly.
2. Kurzovné a poplatky
Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku dalších poplatků je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.profidrivers.cz a v provozovně autoškoly.

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné minimálně ve výši 2000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny. Dokud nebude záloha uhrazena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku. Zálohu je možné uhradit přímo u zápisu v hotovosti či platební kartou, nebo bankovním převodem. Platební pokyny pro úhradu plateb bankovním převodem, budou žákovi na vyžádání zaslány e-mailem.

Žadateli bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno. Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před poslední praktickou jízdou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepřipustit žáka k poslední jízdě a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.
3. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 7 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

Pokud nebude doplatek uhrazen, vyhrazuje si autoškola právo nevystavit žadateli potvrzené o absolvované výuce a výcviku a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.
4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly
Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.
5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele
Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 2000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.
6. Cvičné jízdy
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.

Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše.

Termíny cvičných jízd domlouvá žadatel vždy se svým instruktorem. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již domluvenou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele je stanovena platným ceníkem. Pokuta je splatná před zahájením první následující lekce výcviku.

Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora). Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková a nebo s volnou patou). Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A je dále povinen se na jízdu dostavit oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.
7. Závěrečné zkoušky
O termín závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) zažádá autoškola místně příslušný úřad s rozšířenou působností nejpozději 15 dnů po řádném ukončení výcviku tj. po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole místně příslušný úřad s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději dva pracovní dny před zahájením zkoušky, a to instruktorovi a nebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín zkoušky, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši stanovené platným ceníkem, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné zdravotní důvody, může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.
8. Pojištění
V cenách výcviku je zahrnuto havarijní pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem výcvikového motorového vozidla.
9. Závěrečná ustanovení
Žadatel má právo požadovat změnu instruktora kdykoliv v průběhu kurzu v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.